حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> dvmSkuBanner [in template "13373225#13373264#13390274" at line 4, column 18]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign skuId = dvmSkuBanner [in template "13373225#13373264#13390274" at line 4, column 1]
----
1<#assign contadorSKU = 0> 
2<#assign contadorBannerSKU = 0> 
3<#assign contadorBannerSKUImg = 0> 
4<#assign skuId = dvmSkuBanner> 
5<#assign contadorBannerGenerico = 0> 
6<#assign contadorBannerGenericoImg = 0> 
7<#assign contadorBannerGenericoDiv = 0> 
8 
9 
10<#if entries?has_content> 
11	<#list entries as curEntry> 
12	  <#if curEntry?? && curEntry.getAssetRenderer()??> 
13  		<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer()> 
14  		<#assign docXml = saxReaderUtil.read(renderer.getArticle().getContent()) /> 
15  		<#assign sku = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='SKU']/dynamic-content/text()") /> 
16  		<#assign esGenerico = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Generico']/dynamic-content/text()") /> 
17  		<#assign utilizaGenerico = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='UtilizaGenerico']/dynamic-content/text()") /> 
18  		<#if skuId == sku && esGenerico != 'true' && utilizaGenerico != 'true'> 
19  			<#assign contadorSKU++>  
20  		</#if>	 
21  		<#if esGenerico == 'true'> 
22  			<#assign contadorBannerGenericoDiv++>  
23  		</#if>	 
24  	</#if> 
25	</#list> 
26</#if> 
27 
28<#if (contadorSKU > 0) > 
29	<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 
30	<#if (contadorSKU > 1)> 
31		<ol class="carousel-indicators"> 
32		<#list entries as entryBannerSKU> 
33		  <#if entryBannerSKU?? && entryBannerSKU.getAssetRenderer()??> 
34  			<#assign renderer = entryBannerSKU.getAssetRenderer()> 
35  			<#assign docXml = saxReaderUtil.read(renderer.getArticle().getContent()) /> 
36  			<#assign sku = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='SKU']/dynamic-content/text()") /> 
37  			<#assign esGenerico = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Generico']/dynamic-content/text()") /> 
38  			<#assign utilizaGenerico = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='UtilizaGenerico']/dynamic-content/text()") /> 
39  			<#if skuId == sku> 
40  				<#assign contadorBannerSKU++>  
41  				<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="${contadorBannerSKU-1}" class="<#if contadorBannerSKU - 1 == 0>active</#if>"></li> 
42  			</#if>	 
43  		</#if> 
44		</#list> 
45		</ol> 
46	</#if>		 
47		<div class="carousel-inner"> 
48			<#list entries as entryBannerSKUBody> 
49			  <#if entryBannerSKUBody?? && entryBannerSKUBody.getAssetRenderer()??> 
50  				<#assign renderer = entryBannerSKUBody.getAssetRenderer()> 
51  				<#assign docXml = saxReaderUtil.read(renderer.getArticle().getContent()) /> 
52  				<#assign sku = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='SKU']/dynamic-content/text()") /> 
53  				<#if skuId == sku> 
54  					<#assign contadorBannerSKUImg++>  
55  					 
56  					<#assign titulo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Titulo']/dynamic-content/text()") /> 
57  					<#assign texto = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Texto']/dynamic-content/text()") /> 
58  					<#assign externo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Externo']/dynamic-content/text()") /> 
59  					<#assign enlace = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Enlace']/dynamic-content/text()") /> 
60  					 
61  					<#assign journalArticle = renderer.getArticle()> 
62  					<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
63  					<#assign rootElement = document.getRootElement()>        
64  					<#assign xPathSelector1 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME01']")> 
65  					<#assign imgNews1 = xPathSelector1.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
66  					<#assign imgJson1 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews1)> 
67  					<#assign imagen1 = "/documents/"+ imgJson1.groupId +"/" +imgJson1.fileEntryId +"/"+ imgJson1.name +"/"+imgJson1.uuid > 
68  					 
69  					<#assign xPathSelector2 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME02']")> 
70  					<#assign imgNews2 = xPathSelector2.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
71  					<#assign imgJson2 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews2)> 
72  					<#assign imagen2 = "/documents/"+ imgJson2.groupId +"/" +imgJson2.fileEntryId +"/"+ imgJson2.name +"/"+imgJson2.uuid > 
73  					 
74  					<#assign xPathSelector3 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME03']")> 
75  					<#assign imgNews3 = xPathSelector3.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
76  					<#assign imgJson3 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews3)> 
77  					<#assign imagen3 = "/documents/"+ imgJson3.groupId +"/" +imgJson3.fileEntryId +"/"+ imgJson3.name +"/"+imgJson3.uuid > 
78  					 
79  					<#assign xPathSelector4 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME04']")> 
80  					<#assign imgNews4 = xPathSelector4.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
81  					<#assign imgJson4 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews4)> 
82  					<#assign imagen4 = "/documents/"+ imgJson4.groupId +"/" +imgJson4.fileEntryId +"/"+ imgJson4.name +"/"+imgJson4.uuid > 
83  							 
84  					<style> 
85  				  .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
86              min-height: 530px; 
87
88            .d-block.w-100.img-md_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
89              min-height: 320px; 
90
91            .d-block.w-100.img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
92              min-height: 375px; 
93
94            .d-block.w-100.img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
95              min-height: 375px; 
96
97  					.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
98  					 display: flex !important; 
99  					 width: 100%; 
100             height: auto; 
101             background-image: url("${imagen1}"); 
102             background-repeat: no-repeat; 
103             background-size: cover; 
104             background-position: center; 
105
106   
107  					.img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
108  					 display: none !important; 
109
110  					.img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
111  					 display: none !important; 
112
113   
114  					.img-xs_${entryBannerSKUBody?counter} { 
115  					 display: none !important; 
116
117  					 
118  					@media only screen and (max-width: 1024px) { 
119  					 .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
120              min-height: 450px; 
121
122
123   
124  					@media only screen and (max-width: 795px) { 
125  					 .img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
126  						display: none !important; 
127
128  					 .img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
129  						display: flex !important; 
130  						width: 100%; 
131              height: auto; 
132              background-image: url("${imagen1}"); 
133              background-repeat: no-repeat; 
134              background-size: cover; 
135              background-position: center; 
136
137  					 .carousel { 
138                min-height: 320px; 
139
140
141   
142  					@media only screen and (max-width: 650px) { 
143  					 .img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
144  						display: none !important; 
145
146  					 .img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
147  						display: flex !important; 
148  						width: 100%; 
149              height: auto; 
150              background-image: url("${imagen3}"); 
151              background-repeat: no-repeat; 
152              background-size: cover; 
153              background-position: center; 
154
155
156   
157  					@media only screen and (max-width: 375px) { 
158  					 .img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
159  						display: none !important; 
160
161  					 .img-xs_${entryBannerSKUBody?counter} { 
162  						display: flex !important; 
163  						width: 100%; 
164              height: auto; 
165              background-image: url("${imagen4}"); 
166              background-repeat: no-repeat; 
167              background-size: cover; 
168              background-position: center; 
169
170
171  					 
172  					@media only screen and (max-width: 1600px){ 
173              .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
174                min-height: 450px; 
175
176
177            @media only screen and (max-width: 1024px){ 
178              .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
179                min-height: 355px; 
180
181
182            @media only screen and (max-width: 1024px){ 
183              .d-block.w-100.img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
184                min-height: 260px; 
185
186
187  				</style> 
188  				 
189  				<div class="carousel-item <#if contadorBannerSKUImg - 1 == 0>active</#if>"> 
190  				   
191            <#if enlace?has_content> 
192  						 <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
193                <div class="d-block w-100 img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}" ></div> 
194              </a> 
195              <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
196                <div class="d-block w-100 img-md_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
197              </a> 
198              <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
199                <div class="d-block w-100 img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
200              </a>  
201              <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
202                <div class="d-block w-100 img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
203              </a>  
204            <#else>   
205  						 <div class="d-block w-100 img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
206              <div class="d-block w-100 img-md_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
207              <div class="d-block w-100 img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
208              <div class="d-block w-100 img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
209            </#if> 
210             
211             
212          <#if titulo?has_content> 
213  					<div class="col-sm-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-4 banner-text"> 
214             <h3 class="h3-mb">${titulo}</h3> 
215             <#if texto?has_content><p>${texto}</p></#if> 
216             <#if enlace?has_content> 
217              <div class="banner-btn"> 
218               <a href="${enlace}" class="btn btn-main" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>">Ver más</a> 
219              </div> 
220             </#if> 
221            </div> 
222  				</#if>	 
223  				</div> 
224  				</#if>	 
225  			</#if> 
226			</#list> 
227		</div> 
228	<#if (contadorSKU > 1)>	 
229		<a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev"> 
230		 <i class="fas fa-angle-left"></i> 
231		 <span class="sr-only">Previous</span> 
232		</a> 
233		<a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next"> 
234			<i class="fas fa-angle-right"></i> 
235		 <span class="sr-only">Next</span> 
236		</a> 
237	</#if>	 
238 </div> 
239<#else>  
240	<div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide" data-ride="carousel"> 
241	<#if (contadorBannerGenericoDiv > 1)> 
242		<ol class="carousel-indicators"> 
243		<#list entries as entryBannerSKU> 
244		  <#if entryBannerSKU?? && entryBannerSKU.getAssetRenderer()??> 
245  			<#assign renderer = entryBannerSKU.getAssetRenderer()> 
246  			<#assign docXml = saxReaderUtil.read(renderer.getArticle().getContent()) /> 
247  			<#assign sku = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='SKU']/dynamic-content/text()") /> 
248  			<#assign esGenerico = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Generico']/dynamic-content/text()") /> 
249  			<#assign utilizaGenerico = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='UtilizaGenerico']/dynamic-content/text()") /> 
250  			<#if esGenerico == 'true'> 
251  				<#assign contadorBannerGenerico++>  
252  				<li data-target="#carouselExampleIndicators" data-slide-to="${contadorBannerGenerico-1}" class="<#if contadorBannerGenerico - 1 == 0>active</#if>"></li> 
253  			</#if>	 
254  		</#if> 
255		</#list> 
256		</ol> 
257	</#if>		 
258		<div class="carousel-inner"> 
259			<#list entries as entryBannerSKUBody> 
260			  <#if entryBannerSKUBody?? && entryBannerSKUBody.getAssetRenderer()??> 
261  				<#assign renderer = entryBannerSKUBody.getAssetRenderer()> 
262  				<#assign docXml = saxReaderUtil.read(renderer.getArticle().getContent()) /> 
263  				<#assign sku = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='SKU']/dynamic-content/text()") /> 
264  				<#assign esGenerico = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Generico']/dynamic-content/text()") /> 
265  				<#if esGenerico == 'true'> 
266  					<#assign contadorBannerGenericoImg++>  
267  					 
268  					<#assign titulo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Titulo']/dynamic-content/text()") /> 
269  					<#assign texto = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Texto']/dynamic-content/text()") /> 
270  					<#assign externo = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Externo']/dynamic-content/text()") /> 
271  					<#assign enlace = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Enlace']/dynamic-content/text()") /> 
272  					 
273  					<#assign journalArticle = renderer.getArticle()> 
274  					<#assign document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) > 
275  					<#assign rootElement = document.getRootElement()>        
276  					<#assign xPathSelector1 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME01']")> 
277  					<#assign imgNews1 = xPathSelector1.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
278  					<#assign imgJson1 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews1)> 
279  					<#assign imagen1 = "/documents/"+ imgJson1.groupId +"/" +imgJson1.fileEntryId +"/"+ imgJson1.name +"/"+imgJson1.uuid > 
280  					 
281  					<#assign xPathSelector2 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME02']")> 
282  					<#assign imgNews2 = xPathSelector2.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
283  					<#assign imgJson2 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews2)> 
284  					<#assign imagen2 = "/documents/"+ imgJson2.groupId +"/" +imgJson2.fileEntryId +"/"+ imgJson2.name +"/"+imgJson2.uuid > 
285  					 
286  					<#assign xPathSelector3 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME03']")> 
287  					<#assign imgNews3 = xPathSelector3.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
288  					<#assign imgJson3 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews3)> 
289  					<#assign imagen3 = "/documents/"+ imgJson3.groupId +"/" +imgJson3.fileEntryId +"/"+ imgJson3.name +"/"+imgJson3.uuid > 
290  					 
291  					<#assign xPathSelector4 = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@name='HOME04']")> 
292  					<#assign imgNews4 = xPathSelector4.selectSingleNode(rootElement).getStringValue()> 
293  					<#assign imgJson4 = jsonFactoryUtil.createJSONObject(imgNews4)> 
294  					<#assign imagen4 = "/documents/"+ imgJson4.groupId +"/" +imgJson4.fileEntryId +"/"+ imgJson4.name +"/"+imgJson4.uuid > 
295  							 
296  					<style> 
297  				  .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
298              min-height: 530px; 
299
300            .d-block.w-100.img-md_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
301              min-height: 320px; 
302
303            .d-block.w-100.img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
304              min-height: 375px; 
305
306            .d-block.w-100.img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
307              min-height: 375px; 
308
309  					.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
310  					 display: flex !important; 
311  					 width: 100%; 
312             height: auto; 
313             background-image: url("${imagen1}"); 
314             background-repeat: no-repeat; 
315             background-size: cover; 
316             background-position: center; 
317
318   
319  					.img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
320  					 display: none !important; 
321
322  					.img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
323  					 display: none !important; 
324
325   
326  					.img-xs_${entryBannerSKUBody?counter} { 
327  					 display: none !important; 
328
329  					 
330  					@media only screen and (max-width: 1024px) { 
331  					 .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}{ 
332              min-height: 450px; 
333
334
335   
336  					@media only screen and (max-width: 795px) { 
337  					 .img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
338  						display: none !important; 
339
340  					 .img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
341  						display: flex !important; 
342  						width: 100%; 
343              height: auto; 
344              background-image: url("${imagen1}"); 
345              background-repeat: no-repeat; 
346              background-size: cover; 
347              background-position: center; 
348
349  					 .carousel { 
350                min-height: 320px; 
351
352
353   
354  					@media only screen and (max-width: 650px) { 
355  					 .img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
356  						display: none !important; 
357
358  					 .img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
359  						display: flex !important; 
360  						width: 100%; 
361              height: auto; 
362              background-image: url("${imagen3}"); 
363              background-repeat: no-repeat; 
364              background-size: cover; 
365              background-position: center; 
366
367
368   
369  					@media only screen and (max-width: 375px) { 
370  					 .img-sm_${entryBannerSKUBody?counter} { 
371  						display: none !important; 
372
373  					 .img-xs_${entryBannerSKUBody?counter} { 
374  						display: flex !important; 
375  						width: 100%; 
376              height: auto; 
377              background-image: url("${imagen4}"); 
378              background-repeat: no-repeat; 
379              background-size: cover; 
380              background-position: center; 
381
382
383  					@media only screen and (max-width: 1600px){ 
384              .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
385                min-height: 450px; 
386
387
388            @media only screen and (max-width: 1024px){ 
389              .d-block.w-100.img-lg_${entryBannerSKUBody?counter} { 
390                min-height: 355px; 
391
392
393            @media only screen and (max-width: 1024px){ 
394              .d-block.w-100.img-md_${entryBannerSKUBody?counter} { 
395                min-height: 260px; 
396
397
398  				</style> 
399  				 
400  				<div class="carousel-item <#if contadorBannerGenericoImg - 1 == 0>active</#if>"> 
401  				   
402            <#if enlace?has_content> 
403  						 <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
404                <div class="d-block w-100 img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}" ></div> 
405              </a> 
406              <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
407                <div class="d-block w-100 img-md_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
408              </a> 
409              <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
410                <div class="d-block w-100 img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
411              </a>  
412              <a href="${enlace}" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>"> 
413                <div class="d-block w-100 img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
414              </a>  
415            <#else>   
416  						<div class="d-block w-100 img-lg_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
417              <div class="d-block w-100 img-md_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
418              <div class="d-block w-100 img-sm_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
419              <div class="d-block w-100 img-xs_${entryBannerSKUBody?counter}"></div> 
420            </#if> 
421             
422             
423          <#if titulo?has_content> 
424  					<div class="col-sm-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-4 banner-text"> 
425             <h3 class="h3-mb">${titulo}</h3> 
426             <#if texto?has_content><p>${texto}</p></#if> 
427             <#if enlace?has_content> 
428              <div class="banner-btn"> 
429               <a href="${enlace}" class="btn btn-main" target="<#if externo == 'true'>_blank<#else>_self</#if>">Ver más</a> 
430              </div> 
431             </#if> 
432            </div> 
433  				</#if>	 
434  				</div> 
435  				</#if>	 
436  			</#if> 
437			</#list> 
438		</div> 
439	<#if (contadorBannerGenericoDiv > 1)>	 
440		<a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="prev"> 
441		 <i class="fas fa-angle-left"></i> 
442		 <span class="sr-only">Previous</span> 
443		</a> 
444		<a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleIndicators" role="button" data-slide="next"> 
445			<i class="fas fa-angle-right"></i> 
446		 <span class="sr-only">Next</span> 
447		</a> 
448	</#if> 
449	</div> 
450</#if> 

Colores disponibles

Tapices disponibles


Año modelo
SKU:

Disponibilidad internet: Disponible

Precio online: USD | S/

3 años de mantenimiento incluido. Ver términos y condiciones


Agenda tu Test Drive

Te lo llevamos donde tú estés

Reserva tu vehículo

Sepáralo desde tu hogar

Compra tu vehículo

Te lo entregamos donde tú quieras

Diseño Exterior

Diseño Interior

Equipamiento